Hatályos 2023. szeptember 1. napjától
A jelen általános szerződési feltételekben (továbbiakban: ÁSZF) a Tonspec Kft. (székhelye: 1024 Budapest, Ady Endre utca 19. adószám: 11716589-2-41, cégjegyzékszám: 01-09-931397) (a továbbiakban Szervezők), mint a Paloznaki Jazzpiknik elnevezésű rendezvény (továbbiakban: Rendezvény) szervezői, az általuk megszervezésre kerülő Rendezvényen való részvétel általános feltételeit, a Szervezők, valamint a jegyet megvásárló, vagy ellenérték nélkül megszerző személy (továbbiakban: Jegyvásárló), illetve a Rendezvényen belépésre jogosultként résztvevő (továbbiakban: Látogató) közötti jogviszonyt szabályozza. A Jegyvásárló és a Látogató (továbbiakban együtt: Fogyasztó) tudomásul veszi, hogy a jegy megvásárlásával, illetve birtokba vételével elfogadja a jelen ÁSZF-ben foglalt feltételeket, vállalja a számára előírt jogok jóhiszemű gyakorlását, a részére előírt kötelezettségek maradéktalan teljesítését, valamint tudomásul veszi a jelen ÁSZF megszegése miatt alkalmazható jogkövetkezményeket. A jelen ÁSZF a Szervezők és a Fogyasztó között keletkező jogviszonyból eredő jogokat és kötelezettségeket, a Rendezvény belépési és magatartási szabályait teljes körűen tartalmazza, egyben házirendként is szolgál. A jelen ÁSZF a Rendezvény honlapján (www.jazzpiknik.hu) megtekinthető és nyomtatható, továbbá elérhető a jegyértékesítő pontokon és a szerződött jegypénztárakban is.

I. A jelen ÁSZF célja, hatálya
I/1. A Szervezők a jelen ÁSZF-ben foglalt feltételekkel biztosítják a Fogyasztóknak a rendezvényen való részvételt, és az azon nyújtott ingyenes vagy ellenérték fejében igénybe vehető szolgáltatások igénybevételének lehetőségét.
I/2. A jelen ÁSZF a látogatás céljától (pl.: sajtó, művész, VIP), a jegy megszerzésének módjától (pl.: tiszteletjegy, nyeremény), és időtartamától (egy- vagy kétnapos) függetlenül érvényes valamennyi Fogyasztóra. A jelen ÁSZF hatálya kiterjed azokra a személyekre is, akik a Rendezvényen jogosulatlanul vesznek részt (pl. érvénytelen vagy hamisított jeggyel, karszalaggal, illetve belépésre és a rendezvényen tartózkodásra jogosító igazolás nélkül).
A jogosulatlan résztvevőt a jelen ÁSZF-ben a Fogyasztó számára biztosított jogok nem illetik meg, vele szemben a Szervezőket semmiféle kötelezettség nem terheli, a jogosulatlan résztvevő a Szervezőkkel szemben a Rendezvénnyel és a jelen ÁSZF teljesítésével összefüggésben semmilyen igényt nem érvényesíthet.
I/3. Az elővételben megvásárolt, és a karszalag átvételére jogosító jegy a Jegyvásárló által szabadon átruházható, azonban a Jegyvásárló a jelen ÁSZF rendelkezéseiről, elérési helyéről köteles a jegyet megszerző személyt tájékoztatni. E tájékoztatás elmaradásából eredő következményekért kizárólag az átruházót terheli felelősség. A jegyet megszerző személy köteles gondoskodni arról, hogy a jegyet átruházó személy az egyedi azonosítót tartalmazó igazolást újból ne használhassa fel, vagy adhassa el. A Szervezők kizárják a felelősségüket minden olyan jegyvásárlás vonatkozásában, amely nem a Szervezőktől, vagy a Szervezők szerződéses partnerétől történik.
I/4. A jelen ÁSZF határozatlan időre szól, módosítására a Szervezők egyoldalúan jogosultak. A módosítás esetén a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ÁSZF a www.jazzpiknik.hu oldalon történő közzététellel, azonnal hatályba lép. Szervezők a jelen ÁSZF-et a jegyértékesítés megkezdésétől a Rendezvény lebonyolításáig tartó időszakban kizárólag alapos okkal módosíthatják. Ebben az időszakban történő, a Fogyasztót hátrányosan érintő módosítás esetén a Fogyasztó jogosult a szerződéstől az ÁSZF hatályba lépését követő 10 napon belül indoklás nélkül, írásban elállni, amennyiben a Rendezvény látogatását még nem kezdte meg. Az ÁSZF módosítására alapos oknak tekintendő többek között a jogszabályi háttér módosulása, a gazdasági, gazdaságossági, közegészségügyi, közbiztonsági, környezeti stb. feltételek vagy körülmények megváltozása.
II. A jogviszony tartalma
II/1. A Szervezők az érvényes karszalaggal rendelkező személyek számára biztosítják a Rendezvényre történő belépés, és a Rendezvény területén megrendezésre kerülő programok, az ott nyújtott szolgáltatások ingyenes vagy ellenérték fejében történő igénybevételének lehetőségét.
II/2. A jogosulatlan résztvevő a Rendezvényen való részvételre nem jogosult, őt a Szervezők megbízottai jegyvásárlásra, ennek hiányában a Rendezvény elhagyására kötelezik.
II/3. A Rendezvény, a területén megtekinthető programok és igénybe vehető szolgáltatások összességét jelenti, a jegy ára független attól, hogy a Fogyasztó ténylegesen melyik szolgáltatásokat kívánja, vagy tudja igénybe venni. A Szervezők által szervezett, de a közreműködők teljesítésének függvényében lebonyolítható egyes fellépéseket, programokat, szolgáltatásokat, az azokhoz való hozzáférést, az egyéni ízlésnek való megfelelőségüket, hangtechnikai minőségüket, vizuális színvonalukat a Szervezők nem garantálják a Fogyasztó számára. Ugyanakkor a Szervezők mindenkor törekednek az előzetesen a nyilvánosság felé ismertté tett programok, fellépők és szolgáltatások magas színvonalon történő biztosítására, vagy a kieső fellépő, meghiúsult program vagy szolgáltatás más, hasonló minőségű programmal vagy szolgáltatással való helyettesítésére.
II/4. A Rendezvényeken belül az egyes események időpontját Szervezők jogosultak egyoldalúan módosítani Fogyasztók tájékoztatása mellett. Az esetleges rossz időjárási körülményekre tekintettel a Rendezvény szabadtéri jellegéből adódóan szélsőséges időjárási körülmények esetén előfordulhat, hogy az ilyen időjárási körülmények által érintett programok nem kerülnek megtartásra vagy a Szolgáltatások nem hozzáférhetőek. Ebből következően Szervezők kifejezetten fenntartják maguknak a műsorváltoztatás jogát. A Fogyasztó a jelen pontban foglaltakkal összefüggésben a jegy árának egészben vagy részben történő visszatérítésére nem jogosult.
III. A Rendezvényre való belépés feltételei
III/1. Rendezvényre belépni a megváltott jegy szabta időkeretek között és feltételek mellett lehet.
Az egynapos csütörtöki/pénteki/szombati jegy az érvényesség napján 17.00 óra és az azt követő nap 01.00 óra között jogosít belépésre, illetve a Rendezvényen tartózkodásra. A két napos bérlet 17.00 óra és az azt követő nap 01.00 óra között, a háromnapos bérlet csütörtökön/pénteken/szombaton 17.00 óra és az azt követő nap 01.00 óra között jogosít belépésre, illetve a Rendezvényen tartózkodásra. A fenti időkereten túl a Rendezvény “Gyermekudvar” helyszíne belépőjegy nélkül látogatható pénteki és szombati napon 16.00 és 22.00 óra között.
III/2. A jegyvásárlás történhet elektronikus úton vagy értékesítési pontokon személyesen.
Az online jegyvásárlás esetén a Szervezők szerződéses partnere biztosítja a biztonságos fizetési felületet és határozza meg az online vásárlás folyamatát, a szükséges adatokat, a visszaigazolás módját és a jegyek letöltésének, nyomtatásának szabályait. A jegyvásárlás során felszámított adminisztrációs díj az online vásárlás szolgáltatási ára. Minden jegyhez egyedi azonosító tartozik, a Jegyvásárló felelőssége, hogy több jegy elektronikus vásárlása esetén valamennyi jegy esetében a hozzá tartozó, egyedi azonosítót tartalmazó igazolást bemutassa, illetve azt oly módon őrizze, hogy más ne férhessen hozzá. A Fogyasztó tudomásul veszi, hogy a jegyek bemutatóra szólnak, a Szervezők annak adják ki a belépésre jogosító karszalagot, aki a kódot tartalmazó igazolást elsőként mutatja be. A Szervezők az esetleges visszaélésekért nem vállalnak felelősséget.
III/3. A jegyvásárlás a fizetés megtörténtéig megszakítható, azonban ezt követően a Fogyasztót elállási jog nem illeti meg a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 29. § (1) bekezdés l) pontja alapján. A Szervezők kizárják a jegyek visszaváltásának, pótlásának, cseréjének lehetőségét, a jegy értékének bármilyen módon való visszatérítését.
III/4. Az elővételben megvásárolt jegy birtokosa jogosulttá válik arra, hogy a Szervezők megbízottjai belépéskor a jegyet belépésre és a Rendezvényen tartózkodásra jogosító karszalagra cseréljék. A karszalagot az érvényesség ideje alatt a Fogyasztó köteles mindvégig viselni. Ezt a Szervezők megbízásából eljáró személyek a ki- és belépéskor, illetve a Rendezvény területén folyamatosan ellenőrzik. Ha a Fogyasztó karszalagja érvénytelen, köteles elhagyni a Rendezvény területét.
A karszalag másra át nem ruházható. Elsősorban a kézen hordott karszalag számít érvényesnek, de indokolt esetben a karszalag más olyan végtagon is viselhető, ahonnét az sérülésmentesen nem kerülhet eltávolításra. A sérült – átragasztott, elvágott, megbontott, kézfejnél nagyobb átmérőjű, bármely más módon manipulált, stb. – karszalag érvénytelen. A megrongálódott, elveszett karszalagot a Szervezők nem pótolják vagy cserélik. A jegyhamisítók és a hamisításban közreműködők ellen a Szervezők eljárást kezdeményeznek.
III/5. A VIP területére a belépés csak az erre jogosító karszalag birtokában lehetséges. A VIP területének befogadó képessége limitált, ezért teltház esetén a belépést rövidebb időszakokra a Szervezők korlátozhatják. A Rendezvény szponzorai a VIP területén általuk brand-elt dobogójukat 2 órára kizárólagos használatra zártkörű rendezvény tartása céljából lezárhatják. A zártkörű rendezvény tartási jog csak és kizárólag naponta egy dobogót érinthet és maximum 2 óra időtartamra.
III/6.A Rendezvény kedvezőtlen időjárás esetén is megtartásra kerül. A Rendezvény nem kerül megtartásra, ha a Szervezőket a hatóságok kötelezik a Rendezvény felfüggesztésére, vagy bezárására, illetve ha a Szervezők úgy ítélik meg, hogy a Rendezvény megtartása az élet vagy testi épség veszélyeztetésével járna. Mivel a Rendezvényre vásárolt jegy egy adott nap vagy a Rendezvény egészének összes programjára vonatkozik (bérlet), ha a program a fentiekre tekintettel nem valósul meg, a Fogyasztó a jegy illetve bérlet árának egészben vagy részben történő visszatérítésére nem jogosult.
III/7. A Fogyasztó a Rendezvény területére történő belépéskor aláveti magát a jogszabályoknak megfelelően zajló beléptetési folyamatnak. A Szervezők a Rendezvény biztonságos lebonyolítása érdekében fenntartják a jogot arra, hogy a Rendezvény területére bevihető tárgyakat, eszközöket korlátozzák. Így különösen tilos a Rendezvény területére kábítószert, pirotechnikai eszközt, üvegtárgyat, esernyőt, robbanékony, mérgező vagy gyúlékony anyagot tartalmazó tárgyat vagy eszközt, továbbá lőfegyvert, 8 centiméternél hosszabb vágóélű kést, pillangókést, rugóskést, gázsprayt, ólmosbotot, viperát, 50 centiméternél hosszabb fémláncot, dobócsillagot, csúzlit, illetve egyéb, a közbiztonságra különösen veszélyes eszközökről szóló mindenkori jogszabályban – jelenleg a 175/2003. (X. 28.) Korm. rendeletben – meghatározott, közbiztonságra különösen veszélyes tárgyakat bevinni. A korlátozás alá eső tárgyakkal a Fogyasztó a Rendezvény területére nem léphet be.
III/8. A Rendezvény területére élelmiszer, illetve alkoholos italok nem vihetők be, kivételt képez ez alól azon élelmiszer, melyet a Fogyasztó egészségügyi okokból (pl.ételallergiák, intoleranciák) hozott magával. A Rendezvényre víz és üdítő ital 1.5 l-ig bevihető. A Rendezvény területére nem megengedett továbbá kereskedelmi mennyiségű dohánytermék (kereskedelmi mennyiségnek számít a fejenként 5 doboz cigarettát, 3 doboz szivarkát és 5 szál szivart meghaladó mennyiség) bevitele.
III/9. A Rendezvény területére kutya pórázon bevihető, de szigorúan a Fogyasztó felelősségére. A kutya által okozott bárminemű károkozásért, sérülésért egyedül a kutyát hozó Fogyasztó vonható felelősségre.
III/10. A Szervezők a Rendezvény területén érték- vagy csomagmegőrzőt nem üzemeltetnek, a Rendezvényre a Fogyasztó által bevitt tárgyakért a Szervezők semmilyen felelősséget nem vállalnak.
III/11. A Rendezvény bejáratának környékén a Szervezők fizetős és ingyenes parkolást is biztosítanak a Fogyasztók számára. A Fogyasztó tudomásul veszi, és elfogadja, hogy a parkolási rendet a Szervezők megbízottai határozzák meg, és irányítják. A kijelölt parkolókban a Szervezők őrzést nem biztosítanak, az ott elhelyezett gépjárművek és az azokban elhelyezett tárgyak vonatkozásában a Szervezők felelőssége kizárt.
III/12. A 14. életévüket be nem töltött gyermekek a Rendezvényt ingyenesen látogathatják. A 14. életévüket be nem töltött gyermekek csak nagykorú cselekvőképes kísérővel léphetnek be a Rendezvény területére, és csak nagykorú cselekvőképes kísérővel tartózkodhatnak ott. Kötelező számukra a gyermekkarszalag viselése, melyet a jegypénztárban tudnak kiváltani a gyermek életkorának igazolása után.
III/13. Szervezők a 2000. augusztus 1-én vagy aztuán született fiataloknak “ Kisfelnőtt” elnevezésű kedvezményes jegyet biztosítanak, a kedvezmény mértéke 23 % az aktuálisan érvényben lévő jegyárból. A Rendezvényre érkezéskor belépésre jogosító karszalagját a kedvezményes jegyvásárló csak abban az esetben kapja meg, ha fényképes személyazonosító igazolvánnyal igazolja jogosultságát. Amennyiben nem jogosult a “ Kisfelnőtt” kedvezményre, a kedvezménnyel vásárolt jegy és a helyszíni jegykategória árának különbözetét ki kell fizetnie, karszalagját csak ekkor kaphatja meg.
III/14. Fogyatékkal élők ingyenesen látogathatják a rendezvényt, viszont a kísérő személyeknek a jegyet meg kell vásárolniuk! A visszaélések kiszűrése miatt kérjük fogyatékkal élő vendégeinket, hogy fogyatékosságukat az erről szóló igazolványukkal igazolják. Az alábbi szervezetek érvényes, arcképes igazolványát fogadjuk el: Értelmi Fogyatékossággal Élők Országos Érdekvédelmi Szövetsége (ÉFOÉSZ), Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége (MVGYOSZ), Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége (SINOSZ), Siketvakok Országos Egyesülete (SVOE), Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége (MEOSZ), Autisták Országos Szövetsége (AOSZ).
III/15. Szervezők fenntartják a jogot, hogy bizonyos jegykategoriák jegyszámát korlátozzák és az adott jegykategória a Rendezvény előtt már ne legyen hozzáférhető.
III/16. A Szervezők továbbá fenntartják a jogot arra, hogy amennyiben a hatósági egészségügyi, járványügyi szabályozás előírja, a beléptetés során hőmérsékletet mérhessenek, vonatkozó adatokat gyűjthessenek és kezelhessenek, az előírások egyéb betartására kötelezhessék a Fogyasztókat és ellenszegülés esetén a belépést megtilthassák.
III/17. Abban az esetben, ha a hatósági szabályozás a rendezvények megtartását létszám korláthoz köti, a Szervezők fenntartják a jogot a Rendezvény lemondására, ez esetben az addig megvásárolt jegyeket visszatérítik. A III./2. pontban szereplő adminisztrációs szolgáltatási díj nem kerül visszatérítésre.
Amennyiben a Rendezvény más időpontban de megtartásra kerül, a megvásárolt jegyek érvényesek lesznek az új időpontra és visszatérítésre nincs lehetőség.

IV. A Rendezvényen való részvétel feltételei
IV/1. A Fogyasztó a Rendezvény területén az általános magatartási normákat betartva köteles viselkedni a vonatkozó jogi előírásoknak, járványügyi szabályoknak és a jelen ÁSZF-nek megfelelően. A Fogyasztó köteles tartózkodni minden olyan megnyilvánulástól, közléstől, vagy cselekedettől, amely mások személyiségi jogait, életét, egészségét, vagy testi épségét veszélyeztetheti vagy sértheti. A Rendezvény területén tilos a Szervezők engedélye nélkül bármilyen, a Szervezők által szervezett programokkal össze nem függő demonstráció tartása.
IV/2. A Fogyasztó a Rendezvény területén fokozottan köteles az épített és természeti értékek óvására, különösen Paloznak község épületeire, emlékműveire valamint a Rendezvényen található építményekre és köteles tartózkodni azok megkárosításától. A Fogyasztók a szemét elhelyezésére a szemétgyűjtőket kötelesek használni. A Szervezők tájékoztatják a Fogyasztókat, hogy a Rendezvény területén tilos a tűzgyújtás.
IV/3. A Látogató tudomásul veszi, hogy a Rendezvényről hang- és képfelvételt készíthetnek a Szervezők, valamint a Szervezők engedélyével annak szerződéses partnerei. Ennek megfelelően a Fogyasztó a Rendezvényeken történő részvétellel kifejezetten hozzájárul arcának, megjelenésének, megnyilvánulásainak rögzítéséhez és közléséhez, azzal, hogy kizárólag kifejezett beleegyezésével nevesíthető. Amennyiben a Fogyasztó közszereplőnek minősül, úgy a beleegyezése nélkül is nevesíthető. Az előzőek szerinti megjelenítéseken annak készítője a Fogyasztó tekintetében térben, időben, és felhasználási módban korlátlan, átruházható, és kizárólagos felhasználási jogosultságot szerez. A Szervezők, valamint a Szervezők szerződéses partnerei a Fogyasztó relációjában korlátozás nélkül jogosultak a megjelenítés hasznosítására, felhasználására (különösen a Rendezvény népszerűsítésére), többszörözésére, közzétételére, átdolgozására, nyilvánosságra hozatalára, nyilvánossághoz közvetítésére és forgalmazására, anélkül, hogy a Fogyasztó részére ezért bármilyen módon ellenszolgáltatást kellene nyújtaniuk. A Fogyasztó külön is tudomásul veszi, hogy a Szervezők a Rendezvényt, illetve a koncerteket, programokat rögzíti, a rögzített felvételt többszörözi és képhordozón terjeszti, ismételten sugározza vagy más módon a közönséghez közvetíti, ideértve azt az esetet is, amikor a Rendezvényt, illetve a koncerteket, programokat vezeték útján vagy bármely más eszközzel vagy módon úgy teszik a nyilvánosság számára hozzáférhetővé, hogy a nyilvánosság tagjai a hozzáférés helyét és idejét egyénileg választhatják meg. Fogyasztót megilleti az GDPR 17-18. cikkében foglaltak szerint személyes adatai (ebben az esetben képmása) törlésének vagy kezelése korlátozása kérésének joga (lásd Adatvédelmi Szabályzat).
IV/4. A Fogyasztó a Rendezvényen kizárólag magáncélra – a fellépőkről készített felvétel kivételével – jogosult kép- és hangfelvétel készítésére, telekommunikációs eszközbe integrált kép- és hangrögzítővel, vagy nem professzionális fényképezőképpel, videokamerával. A Fogyasztó ez esetben sem jogosult a kép- és hangfelvétel értékesítésére, hasznosítására, sem ellenérték fejében, sem ingyenesen. A Fogyasztó által készített kép- és hangfelvétel nem sértheti mások személyiségi jogait. A Szervezők kizárják a felelősséget a Fogyasztó szabályszegő magatartásáért.
IV/5. A kereskedelmi és vendéglátó egységekben tizennyolc éven aluliakat és ittas személyeket szeszes itallal a Rendezvény területén tilos kiszolgálni. A hatályos jogszabályok alapján kábítószernek minősülő anyagok fogyasztása a Rendezvény területén is tilos, azt a törvény bünteti.
IV/6. A rendezvényen résztvevők a rendezvény teljes ideje alatt segítségért fordulhatnak a rendezvényen kijelölt elsősegély-nyújtó, illetve jegypénztárakban szolgálatot ellátó személyzet tagjaihoz. Egyebekben a rendezvényen mentő- és biztonsági szolgálatot ellátó személyzet tagjai egyenruhát viselnek, a mozgóőrségben, illetve a fent nevezett pontokon szolgálatot teljesítő személyzet tagjai segélykérés vagy vészhelyzet kialakulása esetén riaszthatók. A Fogyasztó kifejezetten vállalja, hogy a biztonsági személyzettel együttműködik, utasításaikat – különösen veszélyhelyzet esetén – követi.
IV/7. A Fogyasztó tudomásul veszi, hogy a Rendezvény teljes területén tilos a Szervezők engedélye nélkül bármely gazdasági-, kereskedelmi- és reklámtevékenységet folytatni. Ilyen engedély nélküli tevékenységet folytató Fogyasztó a Rendezvényről kiutasítható.
V. Magatartási szabályok a Rendezvény területén kívül
A Fogyasztó a Rendezvény helyszínén kívül, az oda és vissza út alatt a vonatkozó jogszabályokban meghatározottak szerint, kulturáltan, az általános magatartási normákat betartva köteles eljárni és viselkedni. A Fogyasztó köteles tartózkodni minden olyan megnyilvánulástól, közléstől, vagy cselekedettől, amely mások személyiségi jogait, életét, egészségét, vagy testi épségét veszélyeztetheti vagy sértheti, különös tekintettel a további Fogyasztókra, és a helyi lakosokra.
VI. Felelősség, szankciók
VI/1. A Fogyasztó tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Rendezvényt kizárólag saját felelősségére látogatja, a Szervező mindent megtesz, hogy a Rendezvényt a lehető legbiztonságosabbá tegye, de a Rendezvényhez köthető vírusos vagy bakteriális fertőzésért felelősséget nem vállal.
VI/2. A Szervezők szavatolják, hogy a Fogyasztó a jogszerűen birtokolt, megfelelő Jegyért kapott karszalaggal be tud lépni a rendezvényre, azzal, hogy a nagy látogatottságra tekintettel a Szervezők nem vállalnak szavatosságot arra, hogy maga a beléptetési folyamat (azaz a Jegy karszalagra váltása és a karszalaggal a Rendezvényre való belépés) mennyi ideig tart. Mivel a Rendezvény köztudottan események összességéből áll, ezért az előbbi szavatosság értelemszerűen nem terjed ki az egyes eseményekre, azaz például arra, hogy a nagy látogatottságra tekintettel az egyes eseményekre be lehet-e, illetve mennyi idő alatt lehet bejutni, azt milyen minőségben lehet élvezni, és a Szervezők kifejezetten kizárják, hogy ezen okok miatt a Fogyasztó részére a Jegy árát visszatérítsék, arra utólagos kedvezményt adjanak, kártérítést, kártalanítást vagy bármilyen kompenzációt fizessenek.
VI/3. A Szervezők kizárólag a nekik felróható szándékos, továbbá az általuk okozott emberi életet, testi épséget vagy egészséget károsító szerződésszegésért felelnek. A Szervezők – a Fogyasztót kötelezően alkalmazandó jogszabályi rendelkezés szerint kifejezetten megillető jogokon túl – kizárják a felelősségét minden egyéb káresemény kapcsán, ide értve az emberi életben, testi épségben, egészségben, vagyontárgyakban esett kárt is. A jegy ára e felelősség kizárásokra tekintettel került meghatározásra.
VI/4. A sérült vagy elveszett karszalagok, engedély nélküli gazdasági, kereskedelmi vagy reklámtevékenység, tiltott demonstráció, tiltott szereknek, fogyasztási cikkeknek a Rendezvény helyszínére történő behozatala, tiltott kép- és hangfelvétel készítés, illetve minden egyéb, a jelen ÁSZF-ben meghatározott esetek miatt alkalmazott eljárások okán a Fogyasztó nem jogosult igényt vagy követelést támasztani a Szervezővel szemben. A Rendezvény területére be nem vihető, vagy kitiltott állatok, tárgyak, fogyasztási cikkek elhelyezéséről illetve őrzéséről a Szervezők nem gondoskodnak.
VI/5. Amennyiben a Fogyasztó akár szóban, akár írásban hibás vagy valótlan adatot ad meg a Szervezők vagy a Szervezők szerződéses partnere számára, az ebből eredő károkért a Szervezők a felelősséget kizárják, azonban a hibás, vagy valótlan adatot szolgáltató Fogyasztótól a Szervezők az ezzel kapcsolatban felmerült kár megtérítését követelhetik.
VI/6. A Fogyasztó tudomásul veszi, hogy a Rendezvényhez kapcsolódóan olyan termékek és szolgáltatások is megvásárolhatók, amelyeket nem Szervezők, hanem más Szerződéses partnerek nyújtanak számára. Ilyen esetekben a szerződés közvetlenül a Fogyasztó és a Szerződéses partner között jön létre, a jogviszonyból származó jogok és kötelezettségek közvetlenül őket jogosítják, illetve kötelezik. A Fogyasztó kifejezetten tudomásul veszi, hogy az ilyen Termékekkel és Szolgáltatásokkal, illetőleg a rájuk vonatkozó jogviszonnyal összefüggésben Szervezőkkel szemben semmilyen igényt nem támaszthat. Szervezők kijelentik, hogy nem vállalnak semmilyen felelősséget a Szerződéses partnerek által nyújtott Termékekkel és Szolgáltatások igénybevételével, illetve használatával kapcsolatban keletkezett vagy elszenvedett károkért.

VI/7. A Fogyasztó teljes polgári jogi és büntetőjogi felelősséggel tartozik az általa, vagy a felelősségi körébe tartozók által a Rendezvényen vagy a Rendezvénnyel összefüggésben a Szervezőknek, a Szervezők szerződéses partnerének, más Fogyasztónak vagy bármely harmadik személynek okozott károkért.
VI/8. A Szervezők jogszerűen gyakorolt felmondása esetén a Fogyasztó nem jogosult igényt vagy követelést támasztani a Szervezőkkel szemben.
VI/9. A Szervezők kizárják a felelősségét az olyan károkért, amelyet a Fogyasztó vagy a felelősségi körébe tartozók más Fogyasztónak, harmadik személynek vagy érdekkörükbe tartozóknak okoznak.
VI/10. Amennyiben a Fogyasztó a jelen ÁSZF-ben rögzített bármely kötelezettségét, vagy a rá irányadó bármely tilalmat megszegi, a Szervezők jogosultak azonnali hatályú felmondással élni. Ilyen esetben a Szervezők a Fogyasztó jegyét/karszalagját érvénytelenítik, és a Fogyasztó a Rendezvényre nem léphet be, vagy azt köteles elhagyni.
VI/11. A jogosulatlan résztvevő a Fogyasztóval a jelen ÁSZF-ben meghatározott felelősségi szabályok vonatkozásában egy tekintet alá esik.
VI/12. Amennyiben a jelen ÁSZF-ben vagy a felekre irányadó jogszabályokban előírt – a Rendezvény egészét, vagy annak bármely programját, szolgáltatását érintő – kötelezettségét akár a Szervezők, akár a Fogyasztó azért nem tudja teljesíteni, mert a teljesítést olyan előre nem látható, elháríthatatlan külső akadály (vis maior) gátolja, amelyre a felek befolyással nem bírnak (pl. háború, terrorcselekmény- vagy fenyegetettség, természeti katasztrófa, járvány, energiaellátási, közlekedési zavar, hatósági rendelkezés), úgy ezen személy nem tartozik felelősséggel semmilyen hátrányért, veszteségért vagy kárért, amely ezen esemény következménye.
VII. Egyéb rendelkezések
VII/1. A Szervezők által a Rendezvény népszerűsítése érdekében honlapján, sajtóban, vagy egyéb felületeken közzétett információk, anyagok, védjegyek, logók a Szervezők, vagy a Szervezők szerződéses partnerének kizárólagos tulajdonát képezik. E megjelölések iparjogvédelmi, illetve szerzői jogi jogvédelem alatt állnak, a Szervezők vagy a Szervezők szerződéses partnerének kifejezett írásos engedélye nélkül semmilyen módon nem használhatók, másolhatók vagy terjeszthetők.
VII/2. Amennyiben a Szervezők a Rendezvénnyel kapcsolatban a Fogyasztó véleményét, ötleteit, észrevételeit kéri, ezeken a Szervezők a Fogyasztó minden további jognyilatkozata nélkül korlátlan és kizárólagos felhasználási jogot szereznek.
VII/3. A Szervezők a Rendezvény megszervezéséhez és lebonyolításához korlátlan számban jogosultak teljesítési segédek (alvállalkozók, megbízottak stb.) igénybevételére.
VII/4. A jelen ÁSZF-re, a Szervezők és a Fogyasztó között létrejövő jogviszonyra a magyar jog szabályai irányadók és alkalmazandók.
VII/5. A Jelen ÁSZF-re, a Szervezők által nyújtott bármely szolgáltatásra vonatkozó, illetve a Rendezvénnyel összefüggő bármely jogvita esetére, amennyiben a jogvita elbírálására a Pesti Központi Kerületi Bíróság, vagy a Fővárosi, illetve Budapest Környéki Törvényszék illetékessége nem lenne megállapítható a Polgári Perrendtartás (Pp.) általános illetékességi szabályai szerint, úgy a Szervezők és a Fogyasztó hatáskörtől függően a Budai Központi Kerületi Bíróság vagy a Székesfehérvári Törvényszék kizárólagos illetékességét köti ki.
VII/6. A jelen ÁSZF fejezetcímei (I.-VII.) csak a könnyebb áttekinthetőséget segítik, nem szolgálnak az értelmezés alapjául.
VII/7. Az Adatvédelmi Szabályzat – mely a www.jazzpiknik,hu oldalon is bárki számára önállóan is hozzáférhető jelen ÁSZF mellékletét képezi.
Budapest, 2023. szeptember 1.