1.§   Bevezetés

A Tonspec Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1024 Budapest, Ady Endre u. 19., cégjegyzékszám: 01-09-931397) (az „Adatkezelő”) az alábbi szabályoknak (a „Szabályok”) megfelelően végzi személyes és egyéb adatok kezelését és védelmét.

Az Adatkezelő rendezvények szervezésével foglalkozik, amely rendezvényekre és az azokhoz kapcsolódó szolgáltatásokra jegyeket értékesít, ezen felül a rendezvényeket lebonyolítja, az azokra látogató vendégeket a rendezvényre belépteti, továbbá magukon a rendezvényeken a saját maga, illetőleg a közreműködő parterei által nyújtott szolgáltatásokhoz hozzáférést biztosít.

A jegyvásárlás, a rendezvényre történő beléptetés, valamint a rendezvényen a szolgáltatások igénybevételéhez valamint a jövőbeli igények felméréséhez szükséges, hogy a jegyvásárlók személyes adataihoz az Adatkezelő hozzáférjen. A megjelenített szabályok célja, hogy az Adatkezelő által szervezett rendezvény során minden személy számára biztosítva legyenek, hogy jogait, alapvető szabadságjogait, a magánélethez való jogát tiszteletben tartsák személyes adatainak feldolgozása során.

Az Adatkezelő kinyilvánítja, hogy adatkezelési tevékenységét – a megfelelő belső szabályok, technikai és szervezési intézkedések meghozatalával – úgy végzi, hogy az minden körülmények között feleljen meg  AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETÉNEK – (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: Rendelet) – továbbá az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) rendelkezéseinek.

Adatkezelő jelen Szabályokat egyoldalúan módosíthatja, mely a honlapon közzététellel hatályba lép. 

2.§   A Szabályzat célja

A Szabályzat célja azon belső szabályok megállapítása és intézkedések megalapozása, amelyek biztosítják a tisztességes és átlátható adatkezelést, a vonatkozó jogszabályoknak való megfelelést, a személyes és egyéb adatok védelmét.

3.§   A Szabályzat hatálya

E Szabályzat hatálya természetes személyre vonatkozó személyes adatok Társaság általi kezelésére terjed ki.

4.§   Fogalom meghatározások

A könnyebb beazonosítás érdekében kiemeljük a legfontosabb fogalmak jelentését.

 1. „személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
 2. „adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;
 3. „adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;
 4. „adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
 5. „harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;
 6. „az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

5.§   Az adatkezelés alapelvei

Adatkezelést az Adatkezelő az alábbi esetekben folytat:

 1. a jegyvásárlás során;
 2. a hírlevelekre történő regisztráció során;
 3. a beléptetési folyamat során
 4. a Rendezvényen történő részvétel során;

Az adatkezelés jogalapja az Ön önkéntes, konkrét, megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű hozzájárulása, mely kiterjed az ebben az adatvédelmi szabályzatban megnevezett célok érdekében végzett adatkezelésre. Az ettől eltérő jogalapot külön megjelöljük.

A személyes adatai kezelésének elsődleges célja:

 • a jegyvásárlási folyamat biztosítása, az Adatkezelő részéről a jogszabályi megfelelőség folyamatos biztosítása, ideértve különösen, hogy a jogszabályok által előírt számviteli és adókötelezettségének az Adatkezelő eleget tehessen.
 • statisztikai adatok gyűjtése piackutatás céljából
 • tájékoztatás és/vagy hírlevél küldése a Társaság termékeiről, szolgáltatásairól, szerződési feltételeiről, akcióiról
 • a Rendezvény utókommunikációja.

A személyes adatai kezelésének másodlagos célja:

 • a jegyvásárlás során annak biztosítása, hogy az Adatkezelő tudomással bírjon arról, hogy a rendezvényre szóló belépő és/vagy egyéb szolgáltatás megvásárlása kapcsán mely személlyel lépett üzleti kapcsolatra
 • kapcsolatfelvétel, elektronikus, telefonos, SMS, és postai megkereséssel
 • a honlap használatának valamint a vásárlói szokásoknak elemzése

6.§   A jegyvásárlási folyamat során történő adatkezelés:

 • Az Ön személyes adatainak védelme a Tonspec Kft. és partnerei számára kiemelt fontosságú. A weboldalunk használata közben szükséges, azonosításra alkalmas, személyes jellegű adatok begyűjtése és feldolgozása megfelel az érvényben lévő magyar adatvédelmi előírásoknak (2011. évi CXII. törvény).Az Ön adatait bizalmasan kezeljük és harmadik fél számára nem továbbítjuk. kivéve, ha ez a szerződés teljesítéséhez elengedhetetlen (pl. posta, futárszolgálat). Munkatársaink, partnereink és szolgáltatóink titoktartási kötelezettséggel tartoznak felénk.
 • Adatkezelő által működtetett webáruházban történő vásárlás szerződésnek minősül, figyelemmel az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A.§-ára, és a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló  45/2014. (II. 26.) Korm. rendeletre is.
 • Adatkezelő a jegyvásárlási szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljából kezeli a webáruházban regisztráló, vásárló azonosításához szükséges természetes személyazonosító adatokat és lakcímet a évi CVIII. törvény 13/A.§(1) bekezdés jogcímén, továbbá hozzájárulás jogcímén e-mail címét, online azonosítóját.
 • Webáruházban történő vásárlás esetén az adatkezelés jogcíme 2018. május 25. után vásárolt jegy esetében a jogszabályi környezet változására való tekintettel a szerződés. (AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE – (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról hatálybalépése)
 • A személyes adatok kezelésének időtartama: a regisztráció / szolgáltatás fennállásáig, vagy az érintett hozzájárulása visszavonásáig (törlési kérelméig), vásárlás esetén a vásárlás évét követő 5 évig.

7.§   Statisztikai adatok gyűjtése piackutatás céljából

 • A regisztráció során a lakcíme mellett kérjük Öntől születési idejét is. Ennek megadása opcionális. Azért van erre az adatra szükségünk, hogy felmérjük a rendezvény közönségének életkori sajátosságait a következő rendezvényeink előadóinak és programjának összeállításához. Születési idejét leválasztjuk egyéb személyes adataitól és anonim módon kezeljük.
 • Adatai kezelésének jogalapja az Ön hozzájárulása és adatait hozzájárulása visszavonásáig kezeljük.

8.§   A hírlevél szolgáltatáshoz kapcsolódó adatkezelés speciális szabályai

 • Amennyiben szeretne értesülni a Jazzpiknik híreiről és egyéb rendezvényeinkről, hozzájárulását a hírlevelünk rendszeres küldéséhez és adatai kezeléséhez az erre vonatkozó négyzet bejelölésével adhatja. A hírlevéről a hírlevél „Leiratkozás” alkalmazásának használatával, vagy írásban, vagy e-mailben tett nyilatkozattal bármikor leiratkozhat, amely a hozzájárulás visszavonását jelenti. Ilyen esetben a leiratkozó minden adatát haladéktalanul töröljük.
 • Adatai kezelésének jogalapja az Ön hozzájárulása és adatait hozzájárulása visszavonásáig kezeljük.

9.§  Adatkezelés a beléptetési folyamat során

Az Adatkezelő által lebonyolításra kerülő rendezvények helyszínén történő regisztráció (azaz belépésre jogosító karszalagnak a beléptetési folyamat során a vásárlóhoz történő rendelése, illetve belépési jogosítások ellenőrzése) során az Adatkezelő megbízottja személyazonosság fényképes személyazonosító okmánnyal történő igazolását kérheti.

10.§   Adatkezelés a Rendezvényen történő részvétel során

A Rendezvényen hang és képfelvétel készül, melyen véletlenszerűen megjelenhet a látogató. Erről a Rendezvény ÁSZF-e is részletes tájékoztatást nyújt.

Az adatkezelés jogalapja ebben az esetben a látogató ÁSZF tájékoztatás szerinti hozzájárulása illetve az Adatkezelő azon érdeke, hogy a Rendezvény utókommunikációjában megjeleníthesse a Rendezvény hangulatát. A képi megjelenítést sajtóanyagon, a honlapján, közösségi oldalain, aftermovie-jában illetve sajtótermékén teheti közzé, átadásra csak a közzététel szerkesztésével foglalkozó alvállalkozójához kerül a szerkesztés időtartamára, a szerkesztő az adatot a felhasználás után megsemmisíti. 

Az adatkezelés időtartama 5 év, az adat ezután törlésre kerül. 

A felvételek elérhetők az [email protected] email címre történt igény elküldésével. 

A felvételen szereplő személynek joga van kérni,  hogy  a felvételt ne hozzuk nyilvánosságra illetve a felvétel törlését is kérheti a fenti [email protected] email címen. 

11.§   Közösségi felületek

 • Adatkezelő termékei, szolgáltatásai megismertetése, népszerűsítése céljából Facebook oldalt tart fenn.
 • A Facebook oldalon felett kérdés nem minősül hivatalosan benyújtott panasznak.
 • Adatkezelő Facebook oldalán a látogatók által közzétett személyes adatokat a Társaság nem kezeli.
 • A látogatókra a Facebook Adatvédelmi- és Szolgáltatási Feltételei irányadók.
 • Jogellenes, vagy sértő tartalom publikálása esetén Adatkezelő előzetes értesítés nélkül kizárhatja az érintettet a tagok közül, vagy törölheti hozzászólását.
 • Adatkezelő nem felel a Facebook felhasználók által közzétett jogszabályt sértő adattartalmakért, hozzászólásokért, valamint nem felel semmilyen, a Facebook működéséből adódó hibáért, üzemzavarért vagy a rendszer működésének megváltoztatásából fakadó problémáért.

12.§   Ajándéksorsolás szervezésével kapcsolatos adatkezelés

 • Ha ajándéksorsolást (1991. évi XXXIV. törvény 23.§) szervezünk, hozzájárulása alapján kezeljük az Ön nevét, címét, telefonszámát, e-mail címét, online azonosítóját. A játékban való részvétel önkéntes.
 • A személyes adatai kezelésének célja: nyereményjáték nyertesének megállapítása, értesítése, a nyeremény megküldése.
 • Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.
 • A személyes adatok tárolásának időtartama: az ajándéksorolás végelszámolásáig.

13.§   Adatbiztonság

 • Az Adatkezelő valamennyi célú és jogalapú adatkezelése vonatkozásában a személyes adatok biztonsága érdekében megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakította azokat az eljárási szabályokat, amelyek a vonatkozó jogszabályok előírásainak érvényre juttatásához szükségesek.
 • Az Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a véletlen vagy jogellenes megsemmisítés, elvesztés, megváltoztatás, sérülés, jogosulatlan nyilvánosságra hozatal vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférés ellen.
 • Az adatkezelő az informatikai rendszereket tűzfallal védi, és vírusvédelemmel látja el.
 • Az Adatkezelő a személyes adatokat bizalmas adatként minősíti és kezeli. Az Adatkezelő által kezelt adatokat főszabály szerint csak az Adatkezelőnek a jelen Szabályokban meghatározott adatkezelési célok megvalósításában résztvevő munkavállalói és megbízottjai ismerhetik meg, akiket munkaszerződésük vagy megbízási szerződésük a foglalkoztatásukra vonatkozó jogszabályi rendelkezések, vagy az Adatkezelő utasítása alapján valamennyi, általuk megismert adat tekintetében titoktartási kötelezettség terhel.
 • Az Adatkezelő az ügyfelektől gyűjtött adatokat statisztikai célokra anonimizált módon – azaz akként, hogy azok kapcsolata az ügyféllel nem állítható helyre – az irányadó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően felhasználja és azokat jogosult nyilvánosságra hozni, valamint harmadik személyek számára továbbítani.
 • Az Adatkezelő az elektronikus adatfeldolgozást, nyilvántartást számítógépes program útján végzi, amely megfelel az adatbiztonság követelményeinek. A program biztosítja, hogy az adatokhoz csak célhoz kötötten, ellenőrzött körülmények között csak azon személyek férjenek hozzá, akiknek a feladataik ellátása érdekében erre szükségük van.
 • A személyes adatok automatizált feldolgozása során az adatkezelő és az adatfeldolgozó további intézkedésekkel biztosítja:
  1. a jogosulatlan adatbevitel megakadályozását;
  2. az automatikus adatfeldolgozó rendszerek jogosulatlan személyek általi, adatátviteli berendezés segítségével történő használatának megakadályozását;
  3. annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy a személyes adatokat adatátviteli berendezés alkalmazásával mely szerveknek továbbították vagy továbbíthatják;
  4. annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy mely személyes adatokat, mikor és ki vitte be az automatikus adatfeldolgozó rendszerekbe;
  5. a telepített rendszerek üzemzavar esetén történő helyreállíthatóságát és
  6. azt, hogy az automatizált feldolgozás során fellépő hibákról jelentés készüljön.
 • Az Adatkezelő a személyes adatok védelme érdekében gondoskodik az elektronikus úton folytatott bejövő és kimenő kommunikáció ellenőrzéséről.
 • A folyamatban levő munkavégzés, feldolgozás alatt levő adatokhoz csak az illetékes munkavállalók vagy megbízottak férhetnek hozzá,
 • Adatkezelő Biztosítja az adatok és az azokat hordozó eszközök, iratok megfelelő fizikai védelmét.
 • Az Adatkezelő megfelelő hardver és szoftver eszközökkel rendelkezik, az adatkezelés jogszerűségének és az érintettek jogai védelmének biztosítására alkalmas műszaki és szervezési intézkedések végrehajtására kötelezettséget vállal.

14.§   Adatfeldolgozásra vonatkozó szabályok

Az Adatfeldolgozó (az Adatkezelő, mint adatfeldolgozó, vagy a megbízott adatfeldolgozó)

 • garantálja – különösen a szakértelem, a megbízhatóság és az erőforrások tekintetében – hogy a vonatkozó jogszabályok követelményeinek teljesülését biztosító technikai és szervezési intézkedéseket végrehajtja, ideértve az adatkezelés biztonságát is.
 • Az Adatfeldolgozó tevékenysége során biztosítja, hogy az érintett személyes adatokhoz való hozzáférésre feljogosított személyek – ha jogszabályon alapuló megfelelő titoktartási kötelezettség hatálya alatt egyébként nem állnak – az általuk megismert személyes adatok vonatkozásában titoktartási kötelezettséget vállaljanak.
 • Adatfeldolgozó megfelelő hardver és szoftver eszközökkel rendelkezik. Az adatkezelés jogszerűségének és az érintettek jogai védelmének biztosítására alkalmas műszaki és szervezési intézkedések végrehajtására kötelezettséget vállal.

15.§   Az Adatfeldolgozó kötelezettségei és jogai 

 • Az Adatfeldolgozó a tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja.
 • Az Adatfeldolgozó intézkedéseket hoz annak biztosítására, hogy az irányítása alatt eljáró, a személyes adatokhoz hozzáféréssel rendelkező természetes személyek kizárólag az adatkezelő utasításának megfelelően kezelhessék az említett adatokat, kivéve, ha az ettől való eltérésre uniós vagy tagállami jog kötelezi őket.
 • Az Adatfeldolgozó gondoskodik arról, hogy a tárolt adatokhoz belső rendszeren keresztül vagy közvetlen hozzáférés útján kizárólag az arra feljogosított személyek, és kizárólag az adatkezelés céljával összefüggésben férjenek hozzá.
 • Az Adatfeldolgozó gondoskodik a felhasznált eszközök szükséges, rendszeres karbantartásáról, fejlesztéséről. Az adatokat tároló eszközt megfelelő fizikai védelemmel ellátott zárt helyiségben helyezi el, gondoskodik annak fizikai védelméről is.
 • Adatfeldolgozó a szerződésben meghatározott feladatok ellátása érdekében megfelelő ismerettel és gyakorlattal rendelkező személyeket köteles igénybe venni. Köteles továbbá gondoskodni az általa igénybe vett személyek felkészítéséről a betartandó adatvédelmi jogszabályi rendelkezések, a jelen szerződésben foglalt kötelezettségek, valamint az adatfelvétel célja és módja tekintetében.
 • Az Adatfeldolgozó vállalja, hogy további adatfeldolgozót csak a vonatkozó jogszabályokban meghatározott feltételek teljesítése mellett vesz igénybe. Az adatkezelő jelen szerződésben általános felhatalmazást ad az Adatfeldolgozónak, hogy további adatfeldolgozót (alvállalkozót) vegyen igénybe. Az Adatfeldolgozó a további adatfeldolgozó igénybe vételét megelőzően tájékoztatja az adatkezelőt a további adatfeldolgozó személyéről, valamint a további adatfeldolgozó által végzendő tervezett feladatokról. Ha az adatkezelő ezen tájékoztatás alapján a további adatfeldolgozó igénybe vételével szemben kifogást emel, a további adatfeldolgozó igénybevételére az adatfeldolgozó kizárólag a kifogásban megjelölt feltételek teljesítése esetén jogosult.
 • Ha az adatfeldolgozó bizonyos, az adatkezelő nevében végzett konkrét adatkezelési tevékenységekhez további adatfeldolgozó szolgáltatásait is igénybe veszi, erre köteles írásba foglalt szerződést kötni, és abban a további adatfeldolgozóra is ugyanazokat az adatvédelmi kötelezettségeket  telepíteni, mint amelyek az adatkezelő és az adatfeldolgozó között létrejött jelen  szerződésben szerepelnek, különösen úgy, hogy a további adatfeldolgozónak megfelelő garanciákat kell nyújtania a megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására, és ezáltal biztosítania kell, hogy az adatkezelés megfeleljen e rendelet követelményeinek. Ha a további adatfeldolgozó nem teljesíti adatvédelmi kötelezettségeit, az őt megbízó adatfeldolgozó teljes felelősséggel tartozik az adatkezelő felé a további adatfeldolgozó kötelezettségeinek a teljesítéséért.

16.§   Adatfeldolgozó megbízása esetén a megbízó (adatkezelő) kötelezettségei és jogai

 • A Társaság az adatfeldolgozási tevékenységre a megbízóval írásbeli szerződést köt.
 • Adatkezelő jogosult ellenőrizni Adatfeldolgozónál a szerződés szerinti tevékenység végrehajtását.
 • Adatkezelőnek a szerződésben meghatározott feladatokkal kapcsolatos utasításai jogszerűségéért az Adatkezelőt terheli felelősség, ugyanakkor az Adatfeldolgozó köteles haladéktalanul jelezni az Adatkezelőnek, amennyiben Adatkezelő utasítása vagy annak végrehajtása jogszabályba ütközne.
 • Az Adatkezelő kötelezettsége, hogy az érintett természetes személyeket jelen szerződés szerinti adatfeldolgozásról tájékoztassa, ha jogszabály előírja, hozzájárulásukat beszerezze.

17.§   Tájékoztatás, az Ön jogai és jogorvoslati lehetőségei

 • Amennyiben Önnek a jelen Szabályokban foglaltakon túlmenően további kérdése, észrevétele merülne fel, úgy az Adatkezelő arra kéri, lépjen vele kapcsolatba az alábbi e-mail címen: [email protected]
 • Ön bármikor tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről. Kérelmére az Adatkezelő minden esetben részletes tájékoztatást nyújt az Ön (érintett) általa kezelt, illetve az általa megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.
 • A tájékoztatást az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban harminc napon belül írásban, közérthetően, az Ön által megadott elérhetőségre címezve (postacím) adja meg, feltéve, hogy Ön kérelmében ilyen elérhetőséget megadott. Ennek hiányában az Adatkezelő részére irányadó harminc napos határidő csak akkor tekinthető lejártnak, amikor az elérhetőségét az Adatkezelő részére igazolható módon megadja.
 • Ön bármikor kérheti továbbá személyes adatainak helyesbítését, valamint – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését, a törléssel egyidőben az Adatakzelőnek jogában áll a rendezvényre történő bejutás megtagadása.
 • Az Adatkezelő tájékoztatja Önt, hogy köteles az adataik törlésére az alábbi esetekben:
  1. ha az adatok kezelése jogellenes;
  2. ha az ügyfél (érintett) kéri;
  3. ha az adatok hiányosak vagy tévesek, és ez az állapot jogszerűen nem korrigálható;
  4. ha az adatkezelés célja megszűnt;
  5. ha azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.
 • Törlés helyett az Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta. Az Adatkezelő tájékoztatja az ügyfelet ugyanakkor, hogy az adatainak törlése esetén nem áll módjában a szolgáltatását az adott ügyfél részére a továbbiakban nyújtani.
 • Ön az alkalmazandó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen. Tiltakozását – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb tizenöt nap alatt az Adatkezelő megvizsgálja, és annak eredményéről az ügyfelet írásban tájékoztatja az ügyfél által megadott elérhetőségre (postacím) címezve, feltéve, hogy az ügyfél kérelmében ilyen elérhetőséget megadott. Ennek hiányában az Adatkezelő részére irányadó tizenöt napos határidő csak akkor tekinthető lejártnak, amikor az ügyfé l az elérhetőségé t az Adatkezelő részére igazolható módon megadja. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – az Adatkezelő megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről mindazokat értesíti, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. Amennyiben az Adatkezelőnek a tiltakozása alapján meghozott döntésével az ügyfél nem ért egyet, úgy annak közlésétől számított harminc napon belül bírósághoz fordulhat.
 • Ön a személyes adatainak kezelésével kapcsolatos jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A per az Ön választása szerint megindítható mind az Adatkezelő székhelye, mind az Ön (érintett) lakóhelye (tartózkodási helye) szerinti bíróság előtt is.
 • Joga van Önnek az átlátható tájékoztatáshoz, melynek e szabályzattal kívánunk megfelelni.
 • Az adatfeldolgozást a Netpositive Számítástechnikai Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. végzi (cégjegyzékszám: 13-09-104997, adószám: 12643565-2-13, székhely: 2021 Tahitótfalu, Pataksor u. 48.)